tiě fàn wǎn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.metasecure job; stable, life-long job

    • xiàn zài yǐ jīng méi yǒu tiě fàn wǎn le

      现在已经没有铁饭碗

      There are no secure jobs these days.