tīng dào
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.hear; listen in; meet the ear

  • tā men tū rán tīng dào pēng de jù xiǎng

   他们突然听到巨响

   Suddenly, they heard a loud bang.

  • tā tīng dào tā men xiǎng shā tā

   听到他们

   He heard that they wanted to kill him.

Chinese words with pinyin ting dao