tíng shǒu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • v.stop what one is doing; stop doing something

    • tā men tíng shǒu hē diǎn shuǐ wǒ àn zì wèn dào zì jǐ shì bù shì huó zhe de tiān zì dì yī hào bèn dàn

      他们停手暗自问道自己是不是天字第一号笨蛋

      They stopped for a drink, and I asked myself if I wasn't the most stupid man alive.