tóng líng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.be about the same age

  • wǒ yǔ xīn zhōng guó tóng líng

   新中国同龄

   I was born in the same year when New China was founded.

  • wǒ men shì tóng líng rén

   我们同龄

   We are contemporary.

  • tā mí rén de xìng gé shǐ tā shēn shòu tóng líng rén de xǐ ài

   迷人性格使深受同龄喜爱

   His engaging personality made him popular with his peers.