tóu xiàng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.head portrait; bust

  • tóng zhì de tóu xiàng

   头像

   bronze head

  • tā zài sù xiě bù shang huà chū le nán hái tóu xiàng sù miáo

   速写簿男孩头像素描

   He sketched a boy's head on the sketchpad.

 • 2

  n.avatar

  • shàng chuán tóu xiàng

   上传头像

   upload an avatar

  • wǒ zuò le yī gè xīn tóu xiàng bǎ lǎo de tóu xiàng tì huàn le

   头像头像替换

   I created a new avatar instead of the old one.