ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.library

  • wǒ bù shú xī tú shū guǎn de yè wù

   熟悉图书馆业务

   I'm not familiar with library business.

  • wǒ shì tú shū guǎn guǎn zhǎng

   图书馆馆长

   I'm the librarian.

  • wǒ men xué xiào de tú shū guǎn hěn dà

   我们学校图书馆

   Our school library is very big.

  • guó jiā tú shū guǎn

   国家图书馆

   national library

Word usage

 • "图书馆" is often matched with measure word "座"or"个".
  • 图书馆

   one library

  • 图书馆

   one library