tuǐ zi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.dialinfmlleg

  • wǒ tuǐ zi fā ruǎn

   腿子

   I go weak at the knees.

 • 2

  n.infmlhired thug; henchman

  • tǔ háo liè shēn de gǒu tuǐ zi

   土豪劣绅腿子

   the local bully's henchmen

  • tè wu tuǐ zi

   特务腿子

   hired thugs on special assignment