tuì xiū jīn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.pension; allowance for retirement

  • tā yǐ dào kě lǐng tuì xiū jīn de nián líng

   退休金年龄

   He is of pensionable age.

  • zhè ge àn lì biāo zhì zhe tuì xiū jīn quán lì fā shēng zhuǎn zhé xìng biàn huà

   这个案例标志退休金权利发生转折变化

   The case marks a turning point for pension rights.