tuò zhǎn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.expand; develop; spread

  • tuò zhǎn shì yě

   拓展视野

   expand one's horizons

  • tuò zhǎn yè wù

   拓展业务

   expand a business

  • jiào shī yào jī jí tuò zhǎn qú dào wèi xué sheng de kè wài yuè dú bǎo jià hù háng

   教师积极拓展渠道学生课外阅读保驾护航

   Teachers should actively expand the channel for students reading escort.