yán shēn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.stretch; extend; roll out

  • píng yuán yī zhí yán shēn dào le hǎi biān

   平原一直延伸海边

   The plain sweeps away to the sea.

  • fēng jǐng sì hū yán shēn dào le wú qióng yuǎn chù

   风景似乎延伸无穷远处

   The landscape seemed to stretch into infinity.

  • shù yè yī zhí yán shēn dào qiáng wài

   树叶一直延伸

   The leaves extend beyond the wall.

  • pǐn pái yán shēn

   品牌延伸

   brand extension

Chinese words with pinyin yan shen