wài táo
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.flee to some other place

  • bèi pò wài táo yì dì

   被迫外逃异地

   be forced to flee the locality

  • qiáng dào chèn zhe tiān hēi ér wài táo

   强盗天黑外逃

   The robbers fled by night.

 • 2

  v.flee the country; escape abroad

  • wài táo chū jìng

   外逃出境

   run out of the country

  • tā shā sǐ chóu dí suí jí wài táo chū jìng

   杀死仇敌随即外逃出境

   She killed his enemy and fled the country.

Chinese words with pinyin wai tao