wàn r
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.infmlbig bug

    • tā shuǎ le gè shǒu wàn r huā yán qiǎo yǔ de cóng fù qīn nà lǐ dé dào le qián

      腕儿花言巧语父亲那里得到

      He wheedled money from his father with considerable finesse.

Chinese words with pinyin wan