wàn jié bù fù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • deroglost for ever; beyond redemption; not return even in ten thousand kalpas

  • zhǐ yào cháng shì yī kǒu kě kǎ yīn nǐ jiù wàn jié bù fù

   只要尝试可卡因万劫不复

   Try cocaine, and then you'll become addicted to it.

  • wǒ jiāng wàn jié bù fù

   万劫不复

   I will never escape from this hell.