wáng mǔ niáng niang
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.the Lady Queen Mother of the Western Heavens

    • dāng wáng mǔ niáng niang dé zhī zhī nǚ jià gěi yī gè fán rén hòu bó rán dà nù qiáng xíng bǎ zhī nǚ dài huí tiān shang

      王母娘娘得知织女凡人勃然大怒强行织女带回

      After the Goddess of Heaven found out that the weaver woman, a fairy girl, had married a mere mortal, she was very angry and brougnt her back to Heaven.