wǎng xī
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.former times; the past

  • yì wǎng xī

   往昔

   recall the past

  • wǒ xiǎng qǐ le wǎng xī de měi hǎo shí guāng

   想起往昔美好时光

   I think of the good old days.

  • tā tán lùn zhe wǎng xī hé tā de shào nián shí guāng

   谈论往昔少年时光

   He talked of the past and her youth.

Chinese words with pinyin wang xi