wàng què
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.forget

  • yuán liàng wàng què nǐ huì níng jìng xiáng hé de huó zài měi yī gè shùn jiān

   原谅忘却宁静祥和瞬间

   Forgive and forget and you will live every moment in peace.

  • tā shì tú wàng què nà wǎn de shì

   试图忘却

   She tried to erase the memory of that evening.

  • tā lì tú zài jiǔ zuì zhōng wàng què wǎng shì

   力图酒醉忘却往事

   He tried to drink the memory away.