wàng wǒ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.oblivious of oneself; selfless

  • wàng wǒ de wèi rén mín fú wù

   忘我人民服务

   selflessly serve the people

  • wàng wǒ de jīng shen

   忘我精神

   selflessness

  • wàng wǒ de láo dong

   忘我劳动

   work selflessly

  • tā de gē shēng lìng wǒ men hún rán wàng wǒ

   歌声我们浑然忘我

   We were carried away by her songs.