wéi yuē fāng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.delinquent party; party in breach

    • wéi yuē fāng yào chéng dān de fǎ lǜ zé rèn

      违约方承担法律责任

      the legal liability of the breaching party