wèi zhī
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.fmlunknown

  • qì jīn tā de xià luò dōu quán rán wèi zhī

   迄今下落全然未知

   His whereabouts have been utterly unknown so far.

  • zhè xiē yǔ háng yuán kāi shǐ le duì wèi zhī shì jiè de tàn suǒ zhī lǚ

   这些宇航员开始未知世界探索

   The astronauts began their journey into the unknown.