wén jù hé
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.pencil-box

  • wén jù hé zài shū zhuō xia

   文具盒书桌

   The pencil-box is under the desk.

  • zhè ge xīn wén jù hé shì gěi tā de

   这个文具盒

   The new pencil-box is for him.