wén míng xiá ěr
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • having a great reputation; far-famed; illustrious

    • sū zhōu yuán lín wén míng xiá ěr

      苏州园林闻名暇迩

      Suzhou is famous for its gardens.