wū yā
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.crow; raven

  • jù dà de wū yā

   巨大乌鸦

   monstrous crow

  • wū yā de chì bǎng dǎng bù zhù tài yáng de guāng huī

   乌鸦翅膀太阳光辉

   The wings of a crow cannot shut out the rays of the sun.

Word usage

 • "乌鸦" is often matched with measure word "只"or"群".
  • 乌鸦

   one crow

  • 乌鸦

   one crowd of crows