Common animals

Common words
Here is a vocabulary of the most common animals.

wū yā乌鸦crow

qǐ é企鹅penguin

hare

tù zi兔子hare

cì wei刺猬Rrinaceus earopaeus

xǐ què喜鹊magpie

tiān é天鹅swan

nǎi niú奶牛milk cow

shān yáng山羊goat; vaulting buck/horse

bān mǎ斑马zebra

sōng shǔ松鼠squirrel

shuǐ niú水牛buff

shuǐ zhì水蛭leech

hé mǎ河马river horse

hǎi tún海豚dolphin

hǎi bào海豹seal

hǎi mǎ海马sea horse

hǎi ōu海鸥sea gull

hǎi guī海龟green/sea/marine turtle; persons who have returned to their country after a period abroad

xióngbear; useless

xióng māo熊猫panda

yàn zi燕子swallow

niúcattle; stubborn or arrogant

mǔ lì牡蛎oyster

máo niú牦牛yak

xī niú犀牛rhinoceros

hú li狐狸fox

gǒudog; damned

shī zi狮子lion

lángwolf

xīng xing猩猩gorilla

zhūswine

māo tóu yīng猫头鹰owl

hóumonkey; clever

hóu zi猴子monkey

bái yǐ白蚁white ant

zhāng yú章鱼octopus

mián yáng绵羊sheep

yángsheep; a surname

líng yáng羚羊antelope

lǎo hǔ老虎tiger; energy-consuming machine

lǎo shǔ老鼠mouse

cāng ying苍蝇fly

yíng huǒ chóng萤火虫firefly

xiāshrimp

mǎ yǐ蚂蚁ant

wénmosquito

bàngfreshwater mussel

qiū yǐn蚯蚓earthworm

shésnake

huí chóng蛔虫roundworm

same as 蚁

wú gōng蜈蚣centipede

wō niú蜗牛snail

zhī zhū蜘蛛spider

mì fēng蜜蜂honey bee

qīng tíng蜻蜓dragonfly

cháncicada

xiē zi蝎子scorpion

huáng chóng蝗虫locust

biān fú蝙蝠bat

hú dié蝴蝶butterfly

xī shuài蟋蟀cricket

zhāng láng蟑螂cockroach

xiècrab

chán chú蟾蜍toad; the moon

dài shǔ袋鼠kangaroo

xiàngelephant; appearance

bàopanther

bào zi豹子leopard

tiào zao跳蚤flea

yě tù野兔hare

jīn yú金鱼goldfish

cháng jǐng lù长颈鹿giraffe

yànwild goose

qīng wā青蛙frog

horse; horse, one of the pieces in Chinese chess

donkey

luò tuo骆驼camel

luómule

fish; a surname

yóu yú鱿鱼squid

shā yú鲨鱼shark

jīngwhale

è yú鳄鱼crocodile

niǎobird; penis

chicken; prostitute

duck

tuó niǎo鸵鸟ostrich

gē zi鸽子dove

égoose

ān chún鹌鹑quail

yīng wǔ鹦鹉parrot

yīnghawk

鹿deer; state power

má què麻雀sparrow; mahjong

shǔmouse

tiger; brave

dà xiàng大象elephant

mǔ jī母鸡hen