wú huà kě shuō
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slhave nothing to say; cannot think of anything to say

  • duì tā bù lì de zhèng jù ràng rén wú huà kě shuō

   不利证据无话可说

   The weight of evidence against her is overwhelming.

  • tā jìn lái qǔ dé de chéng guǒ ràng nà xiē pī píng tā de rén wú huà kě shuō

   近来取得成果那些批评无话可说

   Her recent achievements have silenced her critics.