wú jì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.be boundless; be unbounded; be limitless; be vast

  • yī wàng wú jì de tiān kōng

   无际天空

   the boundless expanse of the sky

  • nán bian shì wú jì de kuàng yě

   南边无际旷野

   To the south lay a vast area of wilderness.