wú jiā kě guī
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slbe homeless; be left without even a roof over one's head

  • wú jiā kě guī de gū ér men jiāng huì chéng wéi guó wáng hé wáng hòu

   无家可归孤儿成为国王王后

   Orphans will be queens and kings.

  • tā men bù xiǎng chéng wéi wú jiā kě guī de rén

   他们成为无家可归

   They don't want to be homeless.