wú míng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.ignorance

    • yīn wú míng jí shī chá ér qǐ de qíng xù fǎn yìng

      无明失察情绪反应

      emotional reactions, born of ignorance or inadvertence

Chinese words with pinyin wu ming