míng

Initial:mVideo guide
Final(T3):íngVideo guide
Radical:
Structure:Left to right
Strokes:
8
Traditional:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  adj.bright

  • míng yuè

   bright moon

  • wǎn shang dēng huǒ tōng míng

   晚上灯火

   It's brightly lit at night.

  • míng liàng

   bright

  antonym
 • 2

  adj.immediately following this year, this day

  • míng tiān

   tomorrow

  • míng nián

   next year

  • míng chūn

   next spring

 • 3

  adj.clear

  • wèn míng shì zěn me huí shì

   怎么回事

   Find out what the problem is.

  • chá míng

   make sure

  • wǒ xiàng tā biǎo míng xīn jì

   心迹

   I make my intention clear to him.

 • 4

  adj.fmlunderstand

  • míng shì fēi

   是非

   know right from wrong

  • shēn míng dà yì

   大义

   be deeply conscious of the righteousness of a cause

 • 5

  adj.fmlopen

  • míng gōu

   open ditch

 • 6

  n.fmlsight

  • fù míng

   regain one's sight

  • shī míng

   lose one's sight

 • 7

  adj.fmlsharp-eyed

  • yǎn míng

   sharp-eyed

 • 8

  n.fmlthe Ming Dynasty (1368-1644)

 • 9

  n.fmlMing, a surname

Words and phrases with 明

Similar-form characters to 明

Chinese Characters with pinyin míng

 • name; give a name
 • cry; make a sound
 • deep; dull
 • inscription; epigraph
 • tea of good quality; tea