wú qíng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  adj.heartless; unfeeling; unsympathetic

  • wú qíng wú yì

   无情

   heartless and faithless

  • wú qíng dǎ jī

   无情打击

   a merciless blow

  • wú qíng de chǔ sǐ

   无情处死

   be mercilessly put to death

 • 2

  adj.merciless; ruthless

  • shuǐ huǒ wú qíng

   水火无情

   Water and fire are merciless.

  • wú qíng de dòu zhēng

   无情斗争

   a ruthless struggle

  • wú qíng de pī pàn

   无情批判

   merciless criticism