lěng xiě
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.cold-blooded

  • shé shì yī zhǒng lěng xiě dòng wù

   冷血动物

   A snake is a cold-blooded animal.

  • yú hé pá xíng dòng wù shǔ yú lěng xiě dòng wù

   爬行动物属于冷血动物

   Fish and reptiles are cold-blooded animals.