wú xiá
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.metaflawless; faultless

  • wán měi wú xiá

   完美无瑕

   perfect

  • bái bì wú xiá

   无瑕

   flawless jade

  • nǐ zì jǐ yě bù shi nà me chún jié wú xiá

   自己不是那么纯洁无瑕

   You're not so lily-white yourself!

  • wú xiá de miàn róng

   无瑕面容

   a flawless complexion