wù huá tiān bǎo
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slgood products from the earth are nature's treasures

    • zhè lǐ zì gǔ jiù shì yī gè wù huá tiān bǎo jīng jì fā dá de fù shù zhī dì

      这里自古就是物华天宝经济发达富庶

      Here is a marvelous place with rich resource and developed economy from the ancient history.