xī yǎ tú
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.Seattle (a US city)

  • fēi wǎng xī yǎ tú de háng bān

   西雅图航班

   flight to Seattle

  • qù xī yǎ tú de mò bān chē shì jǐ diǎn

   西雅图末班车

   What time is the last train to Seattle?