xǐ jì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.lotion; wash

  • gāi xǐ jì kě zài bù bō duó pí fū tiān rán shuǐ fèn qíng kuàng xia jìn xíng qīng jié

   洗剂剥夺皮肤天然水分情况进行清洁

   This lotion cleans without stripping the skin of its natural moisture.

  • hán gǒng pí fū xǐ jì

   皮肤洗剂

   mercury-containing skin lotion