xiān yú
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.fish fresh from the water

  • pǐn cháng xiān yú

   品尝鲜鱼

   enjoy the fresh fish

  • tā men shàn cháng yú yòng xiān yú hé shū cài zuò chéng gè zhǒng dì fang cài yáo

   他们擅长鲜鱼蔬菜做成各种地方菜肴

   They specialize in local dishes compounded of fresh fish and vegetables.