xiàn r bǐng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.baked pie with stuffing; pastry; meat pie

  • tā gǎn xiè shàng dì cì yǔ tā huǒ jī xiàn r bǐng shèng dàn bù dīng hé hóng méi jiàng

   感谢上帝赐予火鸡馅儿饼圣诞布丁红莓酱

   He gave thanks for the turkey, the meat pie, the Christmas pudding, even the cranberry sauce.

Word usage

 • "馅儿饼" is often matched with measure word "个"or"张".
  • 馅儿饼

   one pie

  • 馅儿饼

   one piece of pie