xiàng yá tǎ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.ivory tower

 • 2

  n.metaaloofness from the narsh realities of ordinary life

  • guò xiàng yá tǎ de shēng huó

   象牙塔生活

   lead an ivory-tower existence

  • xiàng yá tǎ zhōng de xué jiū

   象牙塔学究

   an academic in an ivory tower

  • shēng huó zài xiàng yá tǎ li

   生活象牙塔

   live in an ivory tower