xiǎo zhèn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.small town; townlet

  • nà bù xiǎo shuō de gù shi fā shēng zài fǎ guó de yī gè xiǎo zhèn

   小说故事发生法国小镇

   The novel was set in a small town in France.

  • wǒ zhǐ shì yī gè cóng xiǎo zhèn chū lái de xiǎo nǚ hái

   小镇出来女孩

   I was just a young girl from a small town.