xié xíng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.walk together; travel in the company of somebody

 • 2

  v.coexist

  • yǔ shì xié xíng

   偕行

   coexist with the world

  • wǒ men de bāo zhuāng kě yǐ yǔ rì běn xié xíng

   我们包装可以日本偕行

   Our packing will be on a par with that of the Japanese.

Chinese words with pinyin xie xing