xié zòu qǔ
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.concerto

  • xiǎo tí qín xié zòu qǔ

   小提琴协奏曲

   violin concerto

  • gāng qín xié zòu qǔ

   钢琴协奏曲

   piano concerto

  • gāi xié zòu qǔ yòng xiǎo diào

   协奏曲A小调

   The concerto is in the key of A minor.

  • yī zhī hěn zhǎng de xié zòu qǔ

   协奏曲

   a long concerto