xīn jiàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.new-built

  • yī gè xīn jiàn de gōng chǎng

   新建工厂

   a newly built plant

 • 2

  v.begin to build

  • tā men jué dìng kāi shǐ guī huà zài zhè kuài dì xīn jiàn sān shí dòng zhù zhái

   他们决定开始规划新建三十住宅

   They’ve decided to go ahead with plans to build 30 new houses on the site.