xīn jìng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.mood; state of mind

  • tā néng gǎn jué dào tā yōu yù de xīn jìng

   感觉忧郁心境

   He could sense her gloomy mood.

  • tā yǐ yī zhǒng gèng yán sù de xīn jìng jiǎng huà

   严肃心境讲话

   He spoke in a more serious vein.