xīn mù zhōng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • in one's eyes; in one's estimation

  • rén shì jiān de fǎ lǜ bìng fēi tā xīn mù zhōng de fǎ lǜ

   人世间法律并非心目中法律

   The world 's law was no law for his mind.

  • tā shì měi guó mín zhòng xīn mù zhōng de yīng xióng

   美国民众心目中英雄

   He is an American folk hero.