xīn xiāng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.fmlfragrance

  • guì huā shèng kāi mǎn yuàn xīn xiāng

   桂花盛开馨香

   The osmanthus is in bloom, filling the air with its fragrance.

  • yī shù sàn fā zhe xīn xiāng de huā

   散发馨香

   a bunch of sweet-smelling flowers

  • zhè méi gui yǒu yī gǔ xīn xiāng

   玫瑰馨香

   The rose had a beautiful scent.

 • 2

  n.fmlsmell of burning incense

  • xīn xiāng dǎo zhù

   馨香祷祝

   pray earnestly for something