xìng ài
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.sexual love

  • xìng ài wén xué zuò pǐn

   性爱文学作品

   erotic literature works

  • diàn yǐng zhōng de xìng ài zhèn jīng le hěn duō rén

   电影性爱震惊

   Many people were shocked by the sex scenes in the film.