xiū xi shí jiān
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.resting time

  • tā men kě yǐ yǒu fēn zhōng de xiū xi shí jiān

   他们可以20分钟休息时间

   They're allowed twenty minutes for refreshment.

  • sān gè xiǎo shí xiū xi shí jiān

   小时休息时间

   three hours rest period