xū nǐ xiàn shí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.virtual reality

  • xū nǐ xiàn shí de shǐ yòng

   虚拟现实使用

   the use of virtual reality

  • quán jǐng xū nǐ xiàn shí

   全景虚拟现实

   panoramic virtual reality