xuě tiān
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.snowy day; snowy weather

  • xuě tiān bù shì làng màn de

   雪天浪漫

   A snowy day is not romantic.

  • zài xuě tiān xué sheng kě yǐ zài xiàn shàng kè

   雪天学生可以在线上课

   Students can have lessons online during a snowy day.