xùn měng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.swift and voilent

  • lái shì xùn měng

   来势迅猛

   come on quickly and violently

  • shuǐ shì xùn měng

   水势迅猛

   The flood roared on, swift and violent.

  • xùn měng chōng cì

   迅猛冲刺

   make a headlong dash

  • xùn měng xīng qǐ

   迅猛兴起

   develop rapidly and vigorously

  • nà yī nián hù lián wǎng fā zhǎn xùn měng

   互联网发展迅猛

   That year saw the explosion of the internet.