yá men
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.metayamen, government office in feudal China

  • bā zì yá men cháo nán kāi

   衙门

   The gate of yamen opens to the south.

  • zài fù qīn de yá men li tā de shēng huó dài le yī diǎn qí huàn de sè cǎi

   父亲衙门生活一点奇幻色彩

   There had been something dreamlike about the life in his father's yamen.

Chinese words with pinyin ya men